sua may lanh quan 4 ,@@~ THANH PHAT~@@ sua may giat may nuoc nong quan 4 --------->

Thảo luận trong 'Điện máy - Điện lạnh' bắt đầu bởi thanhphat, 16/1/15.

 1. 432129
 2. 923
 1. N/A
 1. Hồ Chí Minh
 1. thanhphat

  thanhphat New Member

  s[FONT= ]ử[/FONT][FONT= ]a t[/FONT][FONT= ]ủ[/FONT][FONT= ] l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]nh - s[/FONT][FONT= ]ử[/FONT][FONT= ]a máy l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]nh[/FONT][FONT= ] qu[/FONT][FONT= ]ậ[/FONT][FONT= ]n 6 _@@_ v[/FONT][FONT= ]ệ[/FONT][FONT= ] sinh máy l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]nh ~~>>> đi[/FONT][FONT= ]ệ[/FONT][FONT= ]n l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]n[/FONT][FONT= ]h THANH PHAT [/FONT][FONT= ]** 08.66796938 **[/FONT][FONT= ]_@@_ s[/FONT][FONT= ]ử[/FONT][FONT= ]a ch[/FONT][FONT= ]ữ[/FONT][FONT= ]a t[/FONT][FONT= ]ủ[/FONT][FONT= ] l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]nh THANH PHAT [/FONT][FONT= ]t[/FONT][FONT= ]ậ[/FONT][FONT= ]n nhà [/FONT][FONT= ]quan 6, s[/FONT][FONT= ]ử[/FONT][FONT= ]a ch[/FONT][FONT= ]ữ[/FONT][FONT= ]a t[/FONT][FONT= ]ủ[/FONT][FONT= ] l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]nh THANH PHAT [/FONT][FONT= ]t[/FONT][FONT= ]ậ[/FONT][FONT= ]n nhà [/FONT][FONT= ]quan 6, s[/FONT][FONT= ]ử[/FONT][FONT= ]a ch[/FONT][FONT= ]ữ[/FONT][FONT= ]a t[/FONT][FONT= ]ủ[/FONT][FONT= ] l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]nh THANH PHAT [/FONT][FONT= ]t[/FONT][FONT= ]ậ[/FONT][FONT= ]n nhà quan 6, s[/FONT][FONT= ]ử[/FONT][FONT= ]a ch[/FONT][FONT= ]ữ[/FONT][FONT= ]a t[/FONT][FONT= ]ủ[/FONT][FONT= ] l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]nh THANH PHAT [/FONT][FONT= ]t[/FONT][FONT= ]ậ[/FONT][FONT= ]n nhà [/FONT][FONT= ]quan 6


  TRUNG TÂM S[/FONT][FONT= ]Ử[/FONT][FONT= ]A CH[/FONT][FONT= ]Ữ[/FONT][FONT= ]A ĐI[/FONT][FONT= ]Ệ[/FONT][FONT= ]N L[/FONT][FONT= ]Ạ[/FONT][FONT= ]NH T[/FONT][FONT= ]Ậ[/FONT]
  [FONT= ]N NHÀ
  [/FONT]
  [FONT= ]THANH PHAT


  [/FONT]E[FONT= ] Đi[/FONT][FONT= ]ệ[/FONT][FONT= ]n lạnh [/FONT][FONT= ]THANH PHAT [/FONT][FONT= ]ho[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]t đ[/FONT][FONT= ]ộ[/FONT][FONT= ]ng trong lĩnh v[/FONT][FONT= ]ự[/FONT][FONT= ]c Th[/FONT][FONT= ]ươ[/FONT][FONT= ]ng m[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]i và d[/FONT][FONT= ]ị[/FONT][FONT= ]ch v[/FONT][FONT= ]ụ[/FONT][FONT= ] đi[/FONT][FONT= ]ệ[/FONT][FONT= ]n t[/FONT][FONT= ]ử[/FONT][FONT= ] - đi[/FONT][FONT= ]ệ[/FONT][FONT= ]n l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]nh, s[/FONT][FONT= ]ử[/FONT][FONT= ]a t[/FONT][FONT= ]ủ[/FONT][FONT= ] l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]nh [/FONT]
  [FONT= ], may lanh…
  [/FONT]E[FONT= ] Chuyên s[/FONT][FONT= ]ử[/FONT][FONT= ]a t[/FONT][FONT= ]ủ[/FONT][FONT= ] l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]nh [/FONT][FONT= ], cung c[/FONT][FONT= ]ấ[/FONT][FONT= ]p các lo[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]i máy đi[/FONT][FONT= ]ề[/FONT][FONT= ]u hoà chính hãng nh[/FONT][FONT= ]ư[/FONT]
  [FONT= ]: Mitshubishi, Panasonic, LG, Nagakawa, Fujitshu.....,
  [/FONT]E[FONT= ] Đi đôi v[/FONT][FONT= ]ớ[/FONT][FONT= ]i ho[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]t đ[/FONT][FONT= ]ộ[/FONT][FONT= ]ng th[/FONT][FONT= ]ươ[/FONT][FONT= ]ng m[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]i là d[/FONT][FONT= ]ị[/FONT][FONT= ]ch v[/FONT][FONT= ]ụ[/FONT][FONT= ] s[/FONT][FONT= ]ử[/FONT][FONT= ]a t[/FONT][FONT= ]ủ[/FONT][FONT= ] l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]nh [/FONT][FONT= ], ph[/FONT][FONT= ]ụ[/FONT][FONT= ]c v[/FONT][FONT= ]ụ[/FONT][FONT= ] khách hàng t[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]i c[/FONT][FONT= ]ơ[/FONT][FONT= ] quan và gia đình nh[/FONT][FONT= ]ư[/FONT]
  [FONT= ]:


  1. D[/FONT][FONT= ]ị[/FONT][FONT= ]ch v[/FONT][FONT= ]ụ[/FONT][FONT= ] s[/FONT][FONT= ]ử[/FONT][FONT= ]a t[/FONT][FONT= ]ủ[/FONT][FONT= ] l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]nh [/FONT][FONT= ], b[/FONT][FONT= ]ả[/FONT][FONT= ]o d[/FONT][FONT= ]ưỡ[/FONT][FONT= ]ng, s[/FONT][FONT= ]ử[/FONT][FONT= ]a ch[/FONT][FONT= ]ữ[/FONT][FONT= ]a ,l[/FONT][FONT= ]ắ[/FONT][FONT= ]p đ[/FONT][FONT= ]ặ[/FONT][FONT= ]t Đi[/FONT][FONT= ]ề[/FONT]
  [FONT= ]u hoà
  [/FONT]E[FONT= ] S[/FONT][FONT= ]ử[/FONT][FONT= ]a t[/FONT][FONT= ]ủ[/FONT][FONT= ] l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]nh [/FONT][FONT= ], B[/FONT][FONT= ]ả[/FONT][FONT= ]o d[/FONT][FONT= ]ưỡ[/FONT][FONT= ]ng đi[/FONT][FONT= ]ề[/FONT][FONT= ]u hoà, b[/FONT][FONT= ]ả[/FONT][FONT= ]o trì, lau chùi v[/FONT][FONT= ]ệ[/FONT][FONT= ] sinh giàn nóng, giàn l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]nh, ki[/FONT][FONT= ]ể[/FONT][FONT= ]m tra gas, và đ[/FONT][FONT= ]ộ[/FONT][FONT= ] an toàn cách đi[/FONT][FONT= ]ệ[/FONT][FONT= ]n c[/FONT][FONT= ]ủ[/FONT][FONT= ]a s[/FONT][FONT= ]ả[/FONT][FONT= ]n ph[/FONT][FONT= ]ẩ[/FONT]
  [FONT= ]m
  [/FONT]E[FONT= ] X[/FONT][FONT= ]ử[/FONT][FONT= ] lý các s[/FONT][FONT= ]ự[/FONT][FONT= ] c[/FONT][FONT= ]ố[/FONT][FONT= ] nh[/FONT][FONT= ]ư[/FONT][FONT= ] dò gas, máy kém l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]nh,không nh[/FONT][FONT= ]ậ[/FONT][FONT= ]n tín hi[/FONT][FONT= ]ệ[/FONT][FONT= ]u, L[/FONT][FONT= ]ỗ[/FONT][FONT= ]i m[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]ch đi[/FONT][FONT= ]ề[/FONT][FONT= ]u khi[/FONT][FONT= ]ể[/FONT][FONT= ]n, s[/FONT][FONT= ]ử[/FONT][FONT= ]a t[/FONT][FONT= ]ủ[/FONT][FONT= ] l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]nh [/FONT]
  [FONT= ]...,

  2. D[/FONT][FONT= ]ị[/FONT][FONT= ]ch v[/FONT][FONT= ]ụ[/FONT][FONT= ] v[/FONT][FONT= ]ề[/FONT][FONT= ] t[/FONT][FONT= ]ủ[/FONT][FONT= ] l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]nh: s[/FONT][FONT= ]ử[/FONT][FONT= ]a t[/FONT][FONT= ]ủ[/FONT][FONT= ] l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]nh [/FONT]
  [FONT= ]
  X[/FONT][FONT= ]ử[/FONT][FONT= ] lý các s[/FONT][FONT= ]ự[/FONT][FONT= ] c[/FONT][FONT= ]ố[/FONT][FONT= ] nh[/FONT][FONT= ]ư[/FONT][FONT= ]: máy kém l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]nh, đóng băng, không ch[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]y, th[/FONT][FONT= ]ủ[/FONT][FONT= ]ng giàn...,

  3. D[/FONT][FONT= ]ị[/FONT][FONT= ]ch v[/FONT][FONT= ]ụ[/FONT][FONT= ] v[/FONT][FONT= ]ề[/FONT][FONT= ] máy gi[/FONT][FONT= ]ặ[/FONT][FONT= ]t: s[/FONT][FONT= ]ử[/FONT][FONT= ]a t[/FONT][FONT= ]ủ[/FONT][FONT= ] l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]nh [/FONT]
  [FONT= ]
  X[/FONT][FONT= ]ử[/FONT][FONT= ] lý s[/FONT][FONT= ]ự[/FONT][FONT= ] c[/FONT][FONT= ]ố[/FONT][FONT= ] nh[/FONT][FONT= ]ư[/FONT][FONT= ]: Máy không gi[/FONT][FONT= ]ặ[/FONT][FONT= ]t, không v[/FONT][FONT= ]ắ[/FONT][FONT= ]t, không c[/FONT][FONT= ]ấ[/FONT][FONT= ]p n[/FONT][FONT= ]ướ[/FONT][FONT= ]c,không x[/FONT][FONT= ]ả[/FONT][FONT= ] n[/FONT][FONT= ]ướ[/FONT][FONT= ]c,tràn n[/FONT][FONT= ]ướ[/FONT][FONT= ]c,m[/FONT][FONT= ]ấ[/FONT][FONT= ]t ngu[/FONT][FONT= ]ồ[/FONT][FONT= ]n,L[/FONT][FONT= ]ỗ[/FONT][FONT= ]i m[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]ch đi[/FONT][FONT= ]ệ[/FONT][FONT= ]n...,

  4. D[/FONT][FONT= ]ị[/FONT][FONT= ]ch v[/FONT][FONT= ]ụ[/FONT][FONT= ] v[/FONT][FONT= ]ề[/FONT][FONT= ] bình nóng l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT]
  [FONT= ]nh: sua binh nong lanh
  [/FONT]ü[FONT= ] `n[/FONT][FONT= ]ướ[/FONT][FONT= ]c, m[/FONT][FONT= ]ấ[/FONT][FONT= ]t đi[/FONT][FONT= ]ệ[/FONT][FONT= ]n,ch[/FONT][FONT= ]ậ[/FONT]
  [FONT= ]m nóng....,

  5. D[/FONT][FONT= ]ị[/FONT][FONT= ]ch v[/FONT][FONT= ]ụ[/FONT][FONT= ] v[/FONT][FONT= ]ề[/FONT][FONT= ] Lò vi song: s[/FONT][FONT= ]ử[/FONT][FONT= ]a t[/FONT][FONT= ]ủ[/FONT][FONT= ] l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]nh [/FONT]
  [FONT= ]
  X[/FONT][FONT= ]ử[/FONT][FONT= ] lý các s[/FONT][FONT= ]ự[/FONT][FONT= ] c[/FONT][FONT= ]ố[/FONT][FONT= ]: đi[/FONT][FONT= ]ệ[/FONT][FONT= ]n không vào, đèn sáng nh[/FONT][FONT= ]ư[/FONT][FONT= ]ng không nóng, đánh l[/FONT][FONT= ]ử[/FONT][FONT= ]a trong lò, h[/FONT][FONT= ]ỏ[/FONT][FONT= ]ng m[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]ch, bóng cao t[/FONT][FONT= ]ầ[/FONT][FONT= ]n, v[/FONT][FONT= ]ỡ[/FONT][FONT= ] đĩa...,

  V[/FONT][FONT= ]ớ[/FONT][FONT= ]i b[/FONT][FONT= ]ề[/FONT][FONT= ] dày kinh nghi[/FONT][FONT= ]ệ[/FONT][FONT= ]m s[/FONT][FONT= ]ử[/FONT][FONT= ]a t[/FONT][FONT= ]ủ[/FONT][FONT= ] l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]nh [/FONT][FONT= ]cũng nh[/FONT][FONT= ]ư[/FONT][FONT= ] s[/FONT][FONT= ]ự[/FONT][FONT= ] t[/FONT][FONT= ]ậ[/FONT][FONT= ]n tình và chu đáo v[/FONT][FONT= ]ớ[/FONT][FONT= ]i khách hàng đ[/FONT][FONT= ]ế[/FONT][FONT= ]n nay đi[/FONT][FONT= ]ệ[/FONT][FONT= ]n l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]nh thanh phat [/FONT][FONT= ]đã và đang t[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]o đ[/FONT][FONT= ]ựơ[/FONT][FONT= ]c ni[/FONT][FONT= ]ề[/FONT][FONT= ]m tin l[/FONT][FONT= ]ớ[/FONT][FONT= ]n đ[/FONT][FONT= ]ố[/FONT][FONT= ]i v[/FONT][FONT= ]ớ[/FONT][FONT= ]i khách hàng trong lĩnh v[/FONT][FONT= ]ự[/FONT][FONT= ]c kinh doanh v[/FONT][FONT= ]ề[/FONT][FONT= ] s[/FONT][FONT= ]ả[/FONT][FONT= ]n ph[/FONT][FONT= ]ẩ[/FONT][FONT= ]m th[/FONT][FONT= ]ươ[/FONT][FONT= ]ng m[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]i và d[/FONT][FONT= ]ị[/FONT][FONT= ]ch v[/FONT][FONT= ]ụ[/FONT][FONT= ] ngành l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT]
  [FONT= ]nh
  Đi[/FONT][FONT= ]ệ[/FONT][FONT= ]n t[/FONT][FONT= ]ử[/FONT][FONT= ] đi[/FONT][FONT= ]ệ[/FONT][FONT= ]n l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]nh Đ[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]i Thành n[/FONT][FONT= ]ơ[/FONT][FONT= ]i ni[/FONT][FONT= ]ề[/FONT][FONT= ]m tin luôn đ[/FONT][FONT= ]ượ[/FONT][FONT= ]c kh[/FONT][FONT= ]ẳ[/FONT][FONT= ]ng đ[/FONT][FONT= ]ị[/FONT][FONT= ]nh và trân tr[/FONT][FONT= ]ọ[/FONT]
  [FONT= ]ng !

  M[/FONT][FONT= ]Ọ[/FONT][FONT= ]I CHI TI[/FONT][FONT= ]Ế[/FONT][FONT= ]T XIN VUI LÒNG LIÊN H[/FONT][FONT= ]Ệ[/FONT]
  [FONT= ]
  67 duong so 5 phuong 10 q 6[/FONT]
  [FONT= ]ĐT: (08) 66796938
  TELL: 0986117790


  s[/FONT][FONT= ]ử[/FONT][FONT= ]a t[/FONT][FONT= ]ủ[/FONT][FONT= ] l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]nh - s[/FONT][FONT= ]ử[/FONT][FONT= ]a máy l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]nh[/FONT][FONT= ] qu[/FONT][FONT= ]ậ[/FONT][FONT= ]n 6 _@@_ v[/FONT][FONT= ]ệ[/FONT][FONT= ] sinh máy l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]nh ~~>>> đi[/FONT][FONT= ]ệ[/FONT][FONT= ]n l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]nh thanh phat [/FONT][FONT= ]** 0986117790 **[/FONT][FONT= ]_@@_ s[/FONT][FONT= ]ử[/FONT][FONT= ]a ch[/FONT][FONT= ]ữ[/FONT][FONT= ]a t[/FONT][FONT= ]ủ[/FONT][FONT= ] l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]nh thanh phat [/FONT][FONT= ]t[/FONT][FONT= ]ậ[/FONT][FONT= ]n nhà [/FONT][FONT= ]quan 6, s[/FONT][FONT= ]ử[/FONT][FONT= ]a ch[/FONT][FONT= ]ữ[/FONT][FONT= ]a t[/FONT][FONT= ]ủ[/FONT][FONT= ] l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]nh thanh phat [/FONT][FONT= ]t[/FONT][FONT= ]ậ[/FONT][FONT= ]n nhà [/FONT][FONT= ]quan 6, s[/FONT][FONT= ]ử[/FONT][FONT= ]a ch[/FONT][FONT= ]ữ[/FONT][FONT= ]a t[/FONT][FONT= ]ủ[/FONT][FONT= ] lạnh [/FONT][FONT= ]thanh phat [/FONT][FONT= ]t[/FONT][FONT= ]ậ[/FONT][FONT= ]n nhà [/FONT][FONT= ]quan 6, s[/FONT][FONT= ]ử[/FONT][FONT= ]a ch[/FONT][FONT= ]ữ[/FONT][FONT= ]a t[/FONT][FONT= ]ủ[/FONT][FONT= ] l[/FONT][FONT= ]ạ[/FONT][FONT= ]nh thanh phat [/FONT][FONT= ]t[/FONT][FONT= ]ậ[/FONT][FONT= ]n nhà [/FONT][FONT= ]quan 6 [/FONT]
   
  Đang tải...

Chia sẻ trang này